Ubezpieczenie na narty i snowboard - jak wybrać dobre ubezpieczenie?


Ubezpieczenie na narty i snowboard - jak wybrać dobre ubezpieczenie?

Coraz więcej Polaków decyduje się w okresie zimowym na aktywny wypoczynek w górach. Nawet ponad 2 miliony wybiera ferie zimowe za granicą. Dlaczego planując taką wycieczkę, nie warto zapominać o wykupieniu ubezpieczenia na narty i snowboard?

Z naszym kuponem rabatowym nanarty otrzymasz 5% zniżki na ubezpieczenie turystyczne :)

Planując aktywny wypoczynek podczas zimowego wyjazdu za granicę, nie można zapominać, że jazda na nartach wiąże się z ryzykiem kontuzji. Leczenie urazów może wiązać się z koniecznością wydania sporych sum, gdy nie wykupiło się odpowiedniej polisy turystycznej. Dobre ubezpieczenie pozwala pokryć przynajmniej podstawowe wydatki, które związane są z udzieleniem pomocy medycznej, czy przeprowadzeniem akcji ratowniczej. Taki produkt ma dobrze ustalony zakres ochrony, a także prawidłowo ustalone sumy gwarantowane. Dla uzyskania odpowiedniej asekuracji kluczowe jest dopasowanie warunków ubezpieczenia do własnych potrzeb.

Co powinno zawierać dobre ubezpieczenie na narty i snowboard?

Dobre ubezpieczenie narciarskie obejmuje kilka składników. To produkt pakietowy, więc może zawierać różne części składowe.

Elementami kompleksowego ubezpieczenia narciarskiego są:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • Assistance,
 • ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie o dodatkowe ryzyko.

Obowiązkową pozycją w każdej polisie turystycznej jest ubezpieczenie KL. Koszty leczenia poza granicami kraju mogą być wysokie szczególnie w tych krajach, w których trzeba sporo zapłacić za każdy dzień pobytu w szpitalu, a także specjalistyczne leczenie. Kwoty zależą od tego, co można sfinansować z ogólnego ubezpieczenia medycznego, z którego mogą korzystać obywatele UE.

Natomiast karta EKUZ nie pokrywa wydatków na:

 • świadczenia medyczne nie refundowane w danym kraju,
 • transport medyczny do kraju,
 • usługi ratownictwa medycznego,
 • usług medycznych świadczonych przez prywatne przychodnie i szpitale,
 • pomoc tłumacza.

Dla bezpieczeństwa warto dysponować prywatnym ubezpieczeniem, które pokryje wszystkie koszty leczenia. W polisie turystycznej tym elementem jest suma gwarantowana KL. Pokrywa ona koszty leczenia prywatnego.

Ubezpieczenie kosztów usług medycznych pozwala sfinansować:

 • zakup lekarstw i środków opatrunkowych,
 • leczenie szpitalne,
 • transport do szpitala,
 • konsultacje medyczne,
 • zakup protez,
 • wydatki na opiekę medyczną.

W zależności od wybranego wariantu polisy turystycznej korzystać można z różnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Przekłada się to na rodzaj i wysokość wydatków na leczenie, które pokryje towarzystwo reasekuracji. Wpływa na to również wysokość sumy gwarantowanej.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie NNW?

NNW, czyli ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków pozwala uzyskać odszkodowanie, także po zakończeniu leczenia.

Wypłata świadczenia z NNW przysługuje w dwóch sytuacjach:

 • w razie śmierci,
 • w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Śmierć podczas wypadku pozwala członkowi rodziny, który został wskazany w polisie, uzyskać odszkodowanie. Wypłacana jest cała suma ubezpieczenia. Natomiast, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu, wówczas o wysokości wypłaty decydują lekarze wskazani przez towarzystwo reasekuracji. Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji oceniają oni dokumentację medyczną. Na tej podstawie ustalany jest procent od całkowitej sumy ubezpieczenia. Pełne odszkodowanie uzyskają ubezpieczeni, którzy ponieśli całkowity i trwały uszczerbek na zdrowiu. Przy takich urazach jak złamanie, skręcenie stawu, można uzyskać od kilku do kilkunastu procent sumy ubezpieczenia. Na wypłaconą kwotę wpływa przede wszystkim to, jak nieodwracalna jest zmiana w stanie zdrowia.

Assistance podczas zimowego wyjazdu w góry?

Podczas podróży przydatne może być Assistance. Pozwala ono uzyskać pomoc w trudnych dla turysty sytuacjach. Gdy konieczne okaże się skorzystanie z pomocy lekarza, wówczas wystarczy skorzystać z kontaktu z Centrum Pomocy Assistance, które zorganizuje pomoc lub udzieli przydatnych porad.

Porady mogą dotyczyć, choćby tego:

 • co zrobić, gdy dziecko gorączkuje,
 • co zrobić w razie poparzenia słonecznego,
 • gdzie kupić leki,
 • gdzie znaleźć najbliższą przychodnię.

Jednak Assistance przydaje się, szczególnie gdy konieczna jest organizacja transportu medycznego pomiędzy placówkami medycznymi, czy do kraju. Polisa pokryje także wydatki za przyjazd członka rodziny, który ma zająć się opieką osoby poszkodowanej. Dotyczy to, także kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Turyści podróżujący prywatnym samochodem mogą liczyć na zorganizowanie kierowcy zastępczego. Gdy dojdzie do przerwania podróży, choćby z powodu kolizji drogowej, wówczas firma ubezpieczeniowa zapewni sfinansowanie wydatków za pobyt w hotelu, a także wyżywienie.

Kiedy warto wykupić OC?

Do istotnych rozszerzeń polis turystycznych wybieranych przez narciarzy, można zaliczyć OC w życiu prywatnym i OC sportowe. Zapewniają one ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenia chronią przed skutkami spowodowania szkody u osoby trzeciej. Gdy nawet niecelowo spowoduje się wypadek, może okazać się, że konieczne będzie zapłacenie odszkodowania. Poszkodowany może domagać się rekompensaty. Zadośćuczynienie może okazać się wysokie, gdy doszło do poważnego wypadku. Zakup ubezpieczenia OC w życiu prywatnym zabezpiecza przed szkodami wyrządzonymi osobie trzeciej lub jej mieniu – by je wykupić, warto wspomóc się poprzez kalkulator ubezpieczenia turystycznego, który pozwala sprawnie i szybko znaleźć ofertę zgodną z oczekiwaniami. Dodatkowo osoby planujące jazdę na nartach lub snowboardzie powinny rozważyć wykupienie OC sportowego. Zapewnia ono ochronę przed skutkami finansowymi, gdy do szkód wyrządzonych osobie trzeciej dojdzie na stoku.

Czym kierować się wybierając OC sportowe?

Dokonując wyboru OC sportowego, należy szczególną uwagę zwrócić na sumy gwarantowane. To podstawowy element takiego ubezpieczenia, który bezpośrednio wpływa na wysokość wypłaty dla osoby trzeciej ze strony towarzystwa reasekuracji. OC związane z uprawianiem sportu powinno mieć sumę gwarantowaną, która przekracza 50 tys. złotych. W optymalnych polisach taka kwota wyniesie między 100 tys., a nawet 500 tys. złotych, co pozwala pokryć skutki nawet poważnych wypadków. Dodatkowo wybierając konkretne ubezpieczenie OC, warto zapoznać się z najczęstszymi powodami wyłączenia ochrony. Określa to, kiedy polisa nie zadziała.

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego

Podróżując z własnym sprzętem sportowym, warto rozważyć objęcie go ubezpieczeniem. Z reguły narciarski ekwipunek jest cenny. Ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie, gdy dojdzie do sytuacji, w której podczas upadku sprzęt ulegnie uszkodzeniu. Natomiast na wypłatę z towarzystwa reasekuracji w związku z kradzieżą można liczyć wyłącznie, gdy ekwipunek znajdował się pod opieką. Ubezpieczając sprzęt sportowy można zdecydować się na różne sumy gwarantowane. Zazwyczaj zaczynają się one od 2 tys. złotych. Jednak w standardowych produktach mogą one wynosić nawet 10 tys. złotych. Wybór kwoty gwarantowanej powinien być uzależniony od wartości przewożonego sprzętu.

Często ubezpieczenie sprzętu sportowego jest połączone z ochroną bagażu. Takie składniki polisy turystycznej mogą być dostępne także oddzielnie. Zakup ubezpieczenia bagażu ma sens, gdy przewozi się cenne przedmioty. Jest to element polisy, który warto rozważyć, szczególnie gdy planuje się podróż samolotem. Wówczas ryzyko zgubienia, czy uszkodzenia bagażu jest spore. Raporty wskazują, że podczas transportu lotniczego nawet jedna piąta walizek ulega uszkodzeniu. Natomiast jedna dziesiąta jest gubiona.

Ubezpieczenie bagażu pozwala uzyskać odszkodowanie w razie:

 • kradzieży,
 • utraty,
 • zniszczenia rzeczy osobistych.

Na wypoczynek wakacyjny coraz więcej turystów zabiera wartościowe rzeczy. Planując jazdę na nartach, czy snowboardzie przewozi się kosztowny sprzęt sportowy. Jednak często podróżuje się, także ze sprzętem elektronicznym, czy fotograficznym o dużej wartości. Wówczas zakup ubezpieczenia bagażu jest wart rozważenia.

Czy narciarstwo lub jazda na snowboardzie to sporty wysokiego ryzyka?

Wybierając pakiet ubezpieczenia turystycznego, należy zwrócić uwagę, w jaki sposób wybrane towarzystwo reasekuracji klasyfikuje wybraną dyscyplinę sportową. Nawet amatorsko uprawiać narciarstwo może okazać się sportem wysokiego ryzyka. W celu określenia jak wybrana firma definiuje wybraną dyscyplinę sportu, trzeba sprawdzić ogólne warunki ubezpieczenia. Gdy okaże się, że jazda na nartach jest uznana za sporty wysokiego ryzyka, wówczas należy rozszerzyć podstawowy zakres polisy o konsekwencje zdarzeń związanych z taką dyscypliną.

Ubezpieczenie dla sportów wysokiego ryzyka obejmuje pokrycie kosztów między innymi:

 • pobytu w szpitalu,
 • transportu do kraju,
 • akcji ratunkowej,
 • akcji poszukiwawczej.

Często w firmach ubezpieczeniowych można spotkać się z klasyfikowaniem jako sport ekstremalny snowboardu. Trzeba to wziąć pod uwagę, choćby planując podczas wyjazdu zimowego uprawianie zarówno jazdy na nartach, jak i też na desce. Zdarza się, że w niektórych firmach ubezpieczeniowych występują dwie, a nie jedna kategoria sportów, których nie obejmują ogólne warunki ubezpieczenia.

Obejmuje to takie kategorie dyscyplin sportowych jak:

 • sporty ekstremalne,
 • sporty wysokiego ryzyka.

Taki podział przekłada się na wysokość składki, którą trzeba zapłacić za konkretny zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie, organizując wyjazd na narty?

Brak ubezpieczenia turystycznego nawet przy złamaniu nogi na stoku może prowadzić do konieczności płacenia z własnej kieszeni, co najmniej kilku tysięcy euro. Jednak im większy będzie zakres udzielonej pomocy, tym z większymi kosztami trzeba się liczyć. Gdy niezbędne jest przeprowadzanie akcji ratowniczej, poszukiwań, operacji w szpitalu, czy zorganizowanie transportu medycznego, wówczas w wielu krajach europejskich trzeba się liczyć z wydatkami na poziomie kilkudziesięciu tysięcy euro. Należy brać pod uwagę, że o ile w Polsce turysta nie płaci za pomoc ratowników górskich, o tyle w takich krajach jak Włochy, Austria, czy Czechy każda akcja ratownicza jest płatna. W górach udzielenie pomocy najczęściej wymaga wykorzystania śmigłowca. Godzina jego pracy to wydatek nawet ponad 3 tys. euro. Zatem jak łatwo policzyć koszt nawet standardowej akcji ratowniczej wyniesie kilkanaście tysięcy. Do tego należy doliczyć koszt przeprowadzenia zabiegów.

Nawet przy skręceniu nogi konieczne jest:

 • RTG,
 • wykonanie dodatkowej diagnostyki,
 • usztywnienie nogi.

Standardowa procedura ambulatoryjna poza granicami Polski to koszt nawet 3 tysięcy euro. Gdy nie wykupiło się polisy turystycznej, wówczas wszystkie wydatki musi z własnej kieszeni pokryć osoba, której udzielona została pomoc. Dla uniknięcia takiej sytuacji należy kupić produkt, który zawiera, co najmniej ubezpieczenie kosztów leczenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków i usługę Assistance. Natomiast dobra polisa turystyczna będzie zawierała, także OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Dlaczego karta EKUZ nie zapewnia wystarczającej ochrony?

Organizując wyjazd zagraniczny, warto wyrobić kartę EKUZ. Wniosek o jej wydanie należy złożyć w oddziale NFZ właściwym z punktu widzenia miejsca zameldowania. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwala skorzystać z publicznego ubezpieczenia na zasadach, które obowiązują obywateli państwa, w którym się przebywa. Natomiast należy brać pod uwagę, że w większości krajów europejskich zakres podstawowej opieki medycznej, z której można skorzystać w publicznych przychodniach i szpitalach, jest mocno ograniczony. Wynika to z funkcjonowania mieszanych systemów finansowania służby zdrowia. Wówczas jedynie podstawowe zabiegi są dostępne bez konieczności dopłacania z własnej kieszeni. Tylko skorzystanie z takich usług medycznych, które finansowane są ze składek, pozwala uzyskać zwrot pieniędzy z NFZ. Zatem dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas aktywnego wypoczynku warto wykupić prywatne ubezpieczenie na narty i snowboard.

Czy ubezpieczenie z biura podróży wystarczy?

Bardzo często usługę organizacji wyjazdu zagranicznego kupuje się w biurze podróży. Wówczas niezbędne jest dokładne zapoznanie się z umową, która została przygotowana przez agenta. Regulacje prawne nakładają na firmy turystyczne obowiązek ubezpieczenia każdego klienta, który kupuje wycieczkę. Jednak taka opcja nie zawsze będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb turysty. Przede wszystkim polisy oferowane przez biura turystyczne nie mają określonej sumy ubezpieczenia. Firmy ustalają ją indywidualnie. W ten sposób jest ona często bardzo niska. Przeciętnie nie przekraczają kwoty 15 tys. euro. Dodatkowo w pakiecie ubezpieczeniowym turysta otrzymuje jedynie NNW. Ten składnik polisy, także ma niskie sumy gwarantowane. Zatem przy planowaniu aktywnego wypoczynku takie ubezpieczenie będzie niewystarczające.

Wyprawy po górach, czy jazda na nartach to duże prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń jak:

 • uraz,
 • nieszczęśliwy wypadek,
 • hospitalizacja z powodu kontuzji.

Ograniczony zakres ubezpieczenia oferowany przez biura podróży nie będzie w stanie zapewnić pokrycia wysokich kosztów transportu medycznego, czy pobytu w szpitalu. Z tego powodu warto zdecydować się na produkt, który kupi się na własną rękę.

Z jakimi kosztami leczenia i transportu medycznego można spotkać się w krajach europejskich?

Przed wyjazdem za granicę, warto sprawdzić, ile kosztuje leczenie w danym państwie. Planując zimowy wypoczynek połączony z uprawianiem sportu, warto sprawdzić, ile będzie kosztować pobyt w szpitalu, czy transport medyczny. W Austrii trzeba liczyć się z koniecznością sfinansowania akcji pogotowia górskiego oraz transportu lotniczego. Nie mając ubezpieczenia turystycznego, trzeba samodzielnie zapłacić za transport medyczny do Polski. Dodatkowo trzeba liczyć się z koniecznością opłacenia każdego dnia pobytu w szpitalu. Zatem decydując się na spędzenie zimowych ferii w Austrii, warto postawić na bardziej rozbudowane pakiety ubezpieczenia turystycznego.

W Hiszpanii turysta z Polski będzie musiał pokryć koszt transportu medycznego do Polski. Natomiast karta EKUZ pozwala sfinansować pobyt w szpitalu, czy leczenie. We Francji funkcjonuje mieszany system finansowania służby zdrowia. Zatem mając EKUZ, można uzyskać zwrot jedynie części wydatków poniesionych na badania laboratoryjne, leczenie szpitalne, transport karetką. Koszt transportu medycznego do Polski trzeba sfinansować samodzielnie. We Włoszech trzeba częściowo sfinansować leczenie u lekarza specjalisty, transport do szpitala, a w całości transport medyczny.

Wysokich kosztów hospitalizacji można spodziewać się w Niemczech, Szwajcarii i Finlandii. W Szwajcarii za jeden dzień pobytu w szpitalu trzeba zapłacić około 15 franków. 50% kosztów ponosi się, gdy pomoc obejmie transport pogotowiem lotniczym, usługi ratownictwa górskiego. W Niemczech turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu. Z dodatkową opłatą trzeba liczyć się przy korzystaniu z transportu do szpitala. Samodzielnie trzeba pokryć także koszty transportu medycznego.

Wysokie koszty leczenia i transportu medycznego

Do popularnych wśród polskich turystów krajów narciarskich zaliczają się, także Czechy i Słowacja. Jeśli ma się jedynie kartę EKUZ, wówczas w Czechach trzeba liczyć się z koniecznością opłacenia pobytu w szpitalu. Natomiast transport medyczny i lotniczy są bezpłatne. Na Słowacji trzeba zapłacić od 2 do 10 euro za wizytę na SOR, pobyt w szpitalu. Trzeba także pokryć 100% ceny transportu medycznego i lotniczego.

W większości krajów, które turyści wybierają przy organizacji zimowego wyjazdu połączonego z aktywnością sportową, trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat za hospitalizację, leczenie, czy transport medyczny. Z tego powodu wskazane jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia. Zakup produktu, który pokryje przynajmniej koszty leczenia i transportu medycznego pozwala uniknąć konieczności zapłacenia sporych kwot z własnej kieszeni. Wydatki nawet w tańszych krajach europejskich jak Czechy, czy Słowacja mogą wynieść ponad 50 tys. złotych przy kontuzji na stoku. W bogatych krajach zachodnich takie koszty zaczynają się od około 100 tys. złotych. Dla przykładu sam transport śmigłowcem ze stoku do szpitala w Hiszpanii będzie kosztował około 10 tys. euro. Natomiast transport do szpitala po wypadku na nartach w Austrii, gdy konieczny będzie także transport medyczny do kraju to wydatek rzędu 60 tys. złotych.

Co zapewnią różne warianty polis turystycznych dostępne u poszczególnych ubezpieczycieli?

Koszt polisy turystycznej zależy bezpośrednio od wybranego wariantu. Różnice dotyczą sum gwarantowanych przy poszczególnych składnikach ubezpieczenia. W podstawowych wersjach pakiet często nie obejmuje wszystkich elementów. Porównując różne warianty ubezpieczeń dostępnych w poszczególnych towarzystwach reasekuracji, można zauważyć, że standardowa polisa turystyczna w Generali nie obejmuje ubezpieczenia bagażu. Tak samo jest w Proama. Natomiast w Uniqa podstawowa wersja polisy nie zapewnia OC w życiu prywatnym. Najmniej rozbudowane pakiety, przy najniższych sumach gwarantowanych pokrywających koszty leczenia, czy transportu medycznego występują w AXA, Europa i Signal Iduna. W Generali już w optymalnych wariantach polis turystycznych można korzystać z kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej. Podobnie jest w Europie, Uniqa czy Proama. Obejmuje to finansowanie kosztów leczenia, transportu medycznego, Assistance, NNW, OC, ochronę bagażu. Natomiast w Signal Iduna, czy Axa dopiero opcje z najwyższymi sumami gwarantowanymi zapewniają pełny pakiet ubezpieczeń.

Wybór konkretnego wariantu polisy turystycznej zależy między innymi od:

 • okresu, na który wyjeżdża się w celu aktywnego wypoczynku,
 • sposobu spędzania wolnego czasu,
 • rzeczy, które zabiera się w podróż.

Im dłuższy jest czas, na który wyjeżdża się na wypoczynek poza granicami kraju, tym większe jest ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych wypadków, nieprzewidzianych zdarzeń. Z tego powodu lepszym rozwiązaniem jest wybieranie kompleksowych polis turystycznych. Na wyższe sumy gwarantowane warto decydować się, gdy planuje się ekstremalną jazdę na nartach, czy snowboardzie. Ryzyko poważnych kontuzji jest wówczas wyższe. Zatem koszty leczenia mogą być większe. Nie zawsze trzeba decydować się na opcję ubezpieczenia bagażu. Gdy nie planuje się zabierać w podróż cennych przedmiotów, wówczas nie jest to konieczne. Ewentualnie można zdecydować się na warianty polis turystycznych z niższymi sumami gwarantowanymi przy ubezpieczeniu bagażu, co często przekłada się na nieco niższą składkę.

Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie turystyczne?

Ceny standardowych ubezpieczeń narciarskich dla jednej osoby dorosłej zaczynają się od około 4 złotych za dzień. Taka polisa zapewnia pokrycie kosztów leczenia i ratownictwa medycznego. Suma gwarantowana to 200 tys. złotych. Dodatkowo można korzystać z NNW z opcją wypłaty odszkodowania do 20 tys. złotych. Przy dwukrotnie wyższej składce można zdecydować się na takie warianty ubezpieczenia, które zawierają OC sportowe, czy w życiu prywatnym. Natomiast nie zawsze wyższa cena polisy zapewnia szerszy zakres ochrony. Często za wyższą składkę można uzyskać dostęp do dodatkowych ubezpieczeń, ale suma gwarantowana kosztów leczenia, czy ratownictwa będzie niższa. Warto to brać pod uwagę, co pozwala znacznie lepiej dopasować wariant polisy turystycznej do indywidualnych potrzeb. Kompleksowe ubezpieczenia narciarskie zaczynają się od około 12,5 złotych dziennie. Takie produkty zapewniają bardzo wysokie sumy gwarantowane dla kosztów leczenia i ratownictwa, które znacznie przekraczają milion złotych. W pakiecie dostępne jest, także ubezpieczenie NNW z wysoką kwotą gwarantowaną, OC, czy ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego.

Jak kupić dopasowane ubezpieczenie turystyczne?

Decydując się na wybór polisy turystycznej dla narciarzy, warto zapoznać się z różnymi produktami dostępnymi na rynku ubezpieczeń. Pozwala to dokonać szczegółowej analizy. W celu jej przeprowadzenia warto wykorzystać strony internetowe specjalnie stworzone dla klientów towarzystw reasekuracji. Na KioskPolis.pl można szybko zapoznać się z dostępnymi wariantami ubezpieczeń. Pozwala to porównać zakres ochrony, sumy gwarantowane. Sprawdzić można wysokość składki przy wyborze poszczególnych wersji polis turystycznych. W ten sposób łatwo można samodzielnie skonstruować pakiet, który w największym stopniu odpowiada indywidualnym potrzebom. W tym celu można skorzystać z zakupu ubezpieczenia za pośrednictwem Internetu. Pozwala to w bardziej dowolny sposób określić zakres ubezpieczenia.Z naszym kuponem rabatowym nanarty otrzymasz 5% zniżki na ubezpieczenie turystyczne :)
najtrasnieszy

Please publish modules in offcanvas position.